Покана Общо Събрание

До всички ЮЛ и ФЛ - членове на БСФ

 

 

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 33, ал. 1 от устава на БСФ и в съответствие с взетото от УС на сдружението решение, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението.

 

Общото събрание ще се проведе на 23.09.2017 г. от 18:00 часа в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 64, "Кино Арена-запад", "Академията", при следния дневен ред:

 

1. Изслушване и приемане на отчета за дейността на УС на сдружението за периода януари 2016 г. август 2017 г.

2. Изслушване и приемане на отчета за приходите и разходите на сдружението за периода януари 2016 г. август 2017 г.

3. Изслушване на отчет за развитието на БСФ.

4. Обсъждане на календара и формата за новия сезон (2017/2018).

5. Вземане на решение относно домакинство на клубове и материално техническа база в клубовете.

6. Обсъждане на план за развитие на сезон 2017/2018.

7. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 18:30 ч. независимо от броя на присъстващите членове.

 

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ член на Общото сърание може да бъде представляван от пълномощник с изрично писмено пълномощно. Преупълномощяване не се допуска.

 

Всички материали във връзка с предложенията по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете всеки работен ден след 10-ти септември 2017 г. до провеждане на ОС на адрес: гр. София, бул. "Тодор Александров" № 64, "Кино Арена-запад", спортен бар "Академията".

 

Председател на УС на БСФ:

Олег Велинов

 

21.08.2017 г.

 

 

 

С публикуването на тази покана в сайта на БСФ, съобразно устава на дружеството, всички членове се считат за уведомени.