Правилник

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ ОТ КАЛЕНДАРА НА БСФ

 

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се определят правилата за провеждане на всички ранкинг турнири от Републиканския шампионат по снукър и турнира „Мастърс“, организирани от Българската снукър федерация (БСФ).

 

 

 

Глава втора

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КЛУБОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

Раздел I

 

Турнирен директор

 

            Чл. 2. Турнирният директор (ТД) се назначава с решение на Управителния съвет (УС) на "Асоциация на снукър реферите в България" (АСРБ).

 

Чл. 3. Задължения на ТД:

 

 1. 1.ТД подготвя наряда на реферите и определя масата, на която ще се играе всеки един мач.
 2. 2.ТД (със съдействието на АСРБ, БСФ и клуба-домакин ) се грижи за осигуряването на достатъчно комплекти топки, електронни табла, дистанционни, батерии, протоколи, табели с имената на играчите, копия на схемата, разклонители, принтер, лаптоп, хартия, тиксо, ножица, клипбордове и други канцеларски материали.
 3. 3.ТД осигурява присъствието на член на АСРБ по време на квалификациите.
 4. 4.ТД следи всеки рефер да бъде уведомен за графика си и мястото на провеждане на турнира.
 5. 5.При използване на лаптоп за работа, ТД следи да има най-новите копия на необходимите файлове, като най-важните от тях следва да са разпечатани на хартия в случай на технически проблем.
 6. 6.ТД трябва да е напълно наясно с дисциплинарните процедури при закъснение, неявяване, неподходящо облекло и неджентълменско поведение на играчите.
 7. 7.ТД уведомява реферите при особености в изискванията за облекло на играчите, графика, оценяване, технически проблеми.
 8. 8.ТД се представя на управителя и персонала на клуба-домакин преди началото на турнира.
 9. 9.ТД проверява условията за игра (състояние на масите, осветление и др.).
 10. 10.ТД осигурява закачането на електронни табла при необходимост.

 

 

 

 1. 11.ТД следи (за):

 

 • спазването на графиците на съдиите и мачовете;
 • изключването звука на мобилните телефони;
 • играчите да са информирани кога е следващият им мач при промяна в графика;
 • поддържане на добрия тон между играчите/играчи и рефери по време на турнира;
 • на реферите да са осигурени благоприятни условия за работа;
 • обновяването на информацията за резултати/брейкове от мачовете в интернет.

 

 

 

 1. 12.Цялостно представяне на ТД:

 

 • ТД се държи професионално по време на целия турнир;
 • на бюрото на ТД не се употребява алкохол;
 • ТД наглежда масите и оказва съдействие на рефери/играчи при необходимост;
 • ТД не коментира публично АСРБ, БСФ, турнира, клуба-домакин, рефери или играчи;
 • При изявления в медиите и разговори с журналисти ТД не уронва престижа на АСРБ, БСФ и техните членове.
 • При възникване на спорове ТД изслушва двете страни поотделно и води записки. При участие в спор на играч под 16 години той трябва да бъде придружен от родител/настойник. ТД взима решение на базата на получената информация и може да се съветва с други членове на УС на АСРБ или БСФ;
 • Доклад към всеки спор следва да бъде приложен към документацията на турнира.

 

 1. 13.При приключване на турнира:

 

 • ТД поздравява играчите, класирали се на челни позиции и направилия най-голям брейк на турнира;
 • благодари на домакините за гостоприемството;
 • благодари на реферите за свършената работа;
 • ТД следи клуба да остане в добро състояние, без щети и отпадъци от играчите или съдиите;
 • ТД следи собствеността на АСРБ и БСФ да бъде прибрана и съхранена.

 

 1. 14.ТД подготвя протокол за всяка една среща и го обработва след края на срещата.
 2. 15.ТД попълва схемата на турнира.
 3. 16.ТД отговаря за спазване на спортно-техническите правила.
 4. 17.ТД следи за спазване на правилата за играта снукър и участва в разрешаване на всички възникнали спорове относно правилата.
 5. 18.ТД събира входните такси за всеки турнир и еднократните такси за картотекиране на състезатели.
 6. 19.ТД следи за спазването на минимални почивки между отделните срещи на един и същ състезател, които не следва да са по-малко от 15 минути.
 7. 20.ТД отговаря за организацията и безпрепятственото провеждане на турнира – осигуряване на зала и материална база, отговаряща на изискванията на Българска Снукър Федерация, осигуряване на подходящи условия за игра, спазване на реда и дисциплината в залата от състезатели, публика и други присъстващи лица.
 8. 21.След приключване на турнира ТД предава документацията от турнира на представител на УС на БСФ.

 

 

 

Чл. 4. Права на ТД:

 

1. ТД има право да вземе решение за прекратяване, отмяна или отлагане на срещи.

 

2. ТД може да отлага среща при закъснение на някой от състезателите по негова преценка и при наличие на обективни причини, при условие, че е уведомен предварително за закъснението.

 

Чл. 5. (1) Жалба срещу действията на ТД може да бъде подадена писмено до Управителния съвет на Българска Снукър Федерация от всеки състезател – участник в конкретния турнир или спортен клуб, който е платил входната такса на състезателите си в посочения в настоящия правилник срок.

 

(2) Решението на Управителния съвет е окончателно.

 

 

 

Раздел II

 

Рефери

 

Чл. 6. (1) За всеки турнир Асоциацията на снукър реферите в България (АСРБ) номинира главен рефер.

 

(2) Главният рефер и ТД могат да бъдат едно и също лице.

 

Чл. 7. (1) За всеки турнир АСРБ осигурява необходимия брой рефери, като броят им се определя в зависимост от броя на снукър масите, на които се провежда състезанието и като се вземе предвид броят записани участници.

 

(2) Ако не осигури необходимия брой съдии, АСРБ не получава договореното заплащане от страна на БСФ, но се задължава да номинира независими съдии, които следва да бъдат одобрени от ТД. Решенията на номинираните съдии са окончателни и официални за състезателите.

 

Чл. 8 Реферите е необходимо да бъдат при ТД половин час преди началото на първата им среща за деня, облечени с официални риза, костюм, вратовръзка или папионка и обувки.

 

Чл.9. Реферът може да разреши на състезателите да тренират на масата, но не повече от по 5 минути за всеки един, преди началния час на срещата.

 

Чл. 10. За всяка среща от турнира реферът води протокол, в който се записват имената на състезателите, точките от всеки фрейм, брейкове (в случай, че са над 50 точки), крайният резултат от срещата и забележки, ако има такива. Всеки протокол се подписва от рефера и двамата състезатели и се предава на ТД.

 

Чл. 11. (1) Жалба срещу съдийството в конкретна среща може да бъде подадена писмено до Асоциация на снукър реферите в България от спортния клуб, чийто състезател е участник в срещата.

 

(2) Лица, които не са членове на спортни клубове, могат да подадат жалба лично.

 

(3) Решението на асоциацията е окончателно.

 

 

 

Раздел III

 

Спортни клубове

 

Чл. 12. Всички спортни клубове – членове на Българска Снукър Федерация, се задължават в срок не по-късно от 1 седмица преди началото на първия турнир за сезона да изпратят до Управителния съвет списък с всички техни състезатели, съдържащ три имена, дата на раждане и снимка. Списъците се предават на хартиен носител или се изпращат на e-mail: zapisvane@abv.bg.

 

Чл. 13. Спортните клубове се задължават в срок до 3 работни дни след приемане на нов член или изключване на член да информират писмено федерацията. За всеки новоприет член трябва да бъде представена посочената по-горе информация. Спортният клуб носи отговорност за верността на данните. 

 

Чл. 14. (1) Преминаване на състезател от един в друг спортен клуб може да се осъществява в посочените трансферни прозорци: извън сезона – в периода от приключване на последния турнир от предходния сезон до две седмици преди първия турнир от новия сезон; междинен прозорец – от 1 до 10 януари.

 

(2) За трансфера се уведомява задължително Управителния съвет на Българска Снукър Федерация чрез представяне на писмено уведомление, подписано от двата спортни клуба и трансферирания състезател или с официално писмо на имейл: zapisvane@abv.bg.

 

(3) До изясняване на възникнали проблеми, състезателят не получава точки в ранглистата.

 

Чл. 15. (1) Всеки спортен клуб е длъжен да плати входната такса на всички записани от него състезатели (независимо дали те се явят на турнира или не) в пълен размер преди началото на турнира.

 

(2) До началото на първия турнир от календара, спортните клубове са задължени да платят и еднократната такса за картотека на своите състезатели. УС на БСФ изготвя, публикува и обновява регулярно електронна справка (картотека) за всички картотекирани състезатели на официалната интернет страница - www.bulgariansnooker.com.

 

(3) Състезателите на спортен клуб, който не плати изцяло или частично всички дължими такси в указания срок, не получават точки от ранкинг турнирите до окончателното плащане на дължимите суми от клуба.

 

 

 

Раздел IV

 

Състезатели

 

Чл. 16. (1) Участие в турнирите от календара на Българска Снукър Федерация могат да взимат български граждани или постоянно пребиваващи в България чужденци, които са членове на спорнти клубове, лицензирани от федерацията, или са индивидуални членове на федерацията.

 

(2) Картотекиран състезател е всеки състезател, който фигурира в списъка на някой от спортните клубове и е заплатил еднократна годишна такса към Българска Снукър Федерация в размер на 10 лв. преди началото на сезона (до края на 1-вия ден от 1-вия турнир за сезона). Състезателят започва да получава точки за ранглистата от момента, в който е платена картотеката му.

 

Чл. 17. (1) Задължителното облекло за участие на всички състезатели е:

Дрескод "А":
Официални:
- панталон
- обувки

- риза с дълъг ръкав
- елек
- папионка или вратовръзка.

Дрескод "Б":
Официални панталон и обувки; минимум тениска с яка (polo-shirt).

Пояснителна забележка:
При изискване за дрескод "Б", състезателят може да дойде и с дрескод "А".
При изискване за дрескод "А", само дрескод "А" е позволен.

 

 

(2)       ТД е длъжен да дисквалифицира състезатели при несъответствие на облеклото. Отклонения от него могат да се допуснат само при наличие на безспорни уважителни причини (медицинско свидетелство или други подобни).

 

(3) Всеки състезател трябва да спазва Правилата за дисциплина на Българска Снукър Федерация. ТД и реферите имат право да дисквалифицират състезатели за неспазване на Правилата за дисциплина.

 

Чл. 18. (1)Когато състезател не е заел своето място около масата в обявения начален час на срещата, съдията присъжда фрейм в полза на противника.

 

(2)При неявяване на състезател 15 минути след началния час на срещата, ТД или рефера на срещата присъждат служебна загуба за него.

 

(3)При неявяване и на двамата състезатели до 15 минути след началото на срещата, те се дисквалифицират от ТД и не получават точки от турнира.

 

Чл. 19. При необходимост и поискване от ТД или рефера на срещата, всеки състезател трябва да има готовност да удостовери самоличността и възрастта си.

 


Глава трета

 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ

 

Раздел I

 

Условия за провеждане на турнири

 

Чл. 20. Датите на турнирите и клубовете домакин се определят от УС на БСФ преди началото на всеки сезон.

 

Чл. 21. (1) Право да провеждат ранкинг турнири от календара на БСФ имат всички спортни клубове – членове на сдружението, които осигурят материална база от минимум 3 снукър маси. Изключения се правят с решение на УС.

 

(2) Разрешава се домакинството на турнир на даден клуб да се провежда в до две зали, находящи се в един и същ град.

 

(3) Всеки турнир по снукър се провежда на стандартни маси със стандартни топки по правилата на снукъра, приети от European Billiards and Snooker Association.

 

Чл. 22. (1) Две седмици преди турнира представител на Асоциацията на снукър реферите в България извършва проверка на материалната база в клуба домакин. Представителят на спортния клуб домакин се задължава да предостави безпрепятствен достъп до всички съоръжения за целите на извършваната инспекция.

 

(2) Проверяващият уведомява УС за резултата от проверката и дава становище дали условията отговарят на изискванията на БСФ.

 

(3) При несъответствие на условията с минималните изисквания на БСФ, УС в срок до 48 часа определя нов клуб за провеждане на турнира.

 

(4) В случаите по ал. 3 по-горе представител на Асоциацията на снукър реферите в България извършва незабавна проверка на материалната база в новия клуб.

 

Чл. 23. (1) Турнирът се ръководи от ТД.

 

 

 

Раздел II

 

Записване и жребий

 

Чл. 24. (1) Записвания се приемат само на e-mail: zapisvane@abv.bg.

 

(2) Всички записвания за турнирите от календара на БСФ се извършват от спортните клубове-членове на сдружението или лично от индивидуалните състезатели. Записвания се приемат до вторник, 17.00 ч. в седмицата на турнира.
Ако един турнир е пропуснат, записването за следващия е възможно само след като се плати входната такса от пропуснатия турнир.

 

(3) Спортните клубове изпращат списък с имената на играчите, възраст и телефон за връзка.

 

(4) Индивидуалните състезатели, които не членуват в спортен клуб и нямат право на ранкинг точки, следва да се записват чрез изпращане на съобщение на посочения по-горе e-mail по ал. 1, като посочват трите си имена, възраст и телефон за връзка.

 

(5) Записвания след посочените ден и час не се приемат. 

 

Чл. 25. (1) Жребият се тегли в понеделник преди турнира в 19.00 ч. от представител на Управителния съвет в офиса на Българска Снукър Федерация. Тегленето на жребия е открито за наблюдение от записаните състезатели, а всеки клуб има право да изпрати свой представител.

 

(2) В зависимост от броя записани състезатели за основна схема на турнира се приемат 32 ,64, 128 и т.н състезатели. Първите 8 състезатели от текущата ранглиста са поставени по следния начин:
- номер 1 и номер 2 са поставени в противоположни части на схемата;
- останалите шест (от 3 до 8) са поставени на случаен принцип на останалите осминафинални позиции;
- всички останали състезатели (9-то място и назад) попълват схемата на случаен принцип отгоре-надолу (така че всеки от тях може да се падне да играе квалификационен кръг).

 

            (3) При равенство на точките между няколко състезатели, мястото на всеки в ранглистата се определя чрез жребий.

 

 

            Чл. 26. (1) Управителният съвет се задължава да публикува в официалния сайт на БСФ и в страницата на федерацията във Фейсбук схемата след жребия, датите и началните часове на всяка среща.

 

            (2) Приема се, че всички състезатели са информирани за посочените обстоятелства по ал.1 в момента на публикуването им.

 

            Чл. 27. (1) Промени, свързани със схемата, датата и часа на срещите, могат да се правят най-късно 24 часа след изтеглянето на жребия.

 

 

 

Раздел III

 

Формат на турнирите, ранкинг точки и такси

 

            Чл. 28. (1) Право на ранкинг точки в турнирите имат всички картотекирани състезатели, които членуват в клубовете - членове в Българска Снукър Федерация.

 

            (2) Физически лица, които не членуват в спортен клуб или не са представени като такива пред БСФ, ще бъдат допускани на турнирите, но няма да получават ранкинг точки за класирането. 

 

Чл. 29. (1) Всички турнири от календара на Българска Снукър Федерация, без Републиканско първенство и „Мастърс“ турнира, се провеждат във формат: 2 от 3 фрейма – предварителен кръг, 3 от 5 фрейма – срещи от основна схема до полуфинал включително, 4 от 7 фрейма – финал.

 

            (2) Републиканското първенство се провежда във формат: 3 от 5 фрейма – предварителен кръг, 4 от 7 фрейма – срещи от основна схема до полуфинал включително, 5 от 9 – финал.

 

            (3) Турнирът „Мастърс“ се провежда в следния формат: Уайлдкард (предварителен) кръг - 3 от 5 фрейма (състезателите с уайлдкард играят с последните 2/4-ма от топ 16 по жребий), основна схема - 4 от 7 фрейма, финал - 5 от 9 фрейма.

 

            Чл. 30 (1) Точките в ранкинг турнирите се разпределят както следва: Първо място – 300 точки, Второ място – 220 точки, Трето място – 170 точки, Пето място – 110 точки, Девето място – 70 точки, Седемнадесето място – 40 точки, Тридесет и трето място – 20 точки.

 

            (2)Точките на Републиканското първенство се удвояват.

 

            (3) На турнира „Мастърс“ не се присъждат точки.

 

            Чл. 33. Попълването на ранглистата за сезона се осъществява от Управителния съвет на БСФ след получаване на всички документи от турнира съгласно Правилника за формиране на ранглистата на БСФ.

 

Чл. 34. (1)Входната такса за всеки турнир е както следва:

 

-          за картотекиран състезател в Българска Снукър Федерация:

 

 1. oнад 18 г. - 25 лв.
 2. oпод 18 г. -15 лв.

 

-          за всички лица, извън изброените по-горе – 40лв.

 

-          Турнирите „Мастърс“ А и „Мастърс“ Б са със свободен вход.

 

 

 

            Чл. 35. (1) Състезател, който е записан за турнир, но не е платил таксата за него до приключването му, не получава точки от него. Състезателят няма право на участие в следващите турнири докато не плати дължимата сума.

 

(2) Състезател, който е записан на турнир, платил е таксата си, но не се яви за участие, не получава точки от него.

 

 

 

Раздел IV

 

Провеждане на турнир

 

            Чл. 36. (1) Срещите от предварителния кръг се играят в петък. Възможни са изключения по преценка на ТД.

 

(2) Срещите от основната схема се играят в събота и неделя с начален час не по-рано от 9.00 часа.

 

(3) Първите срещи за деня започват едновременно.

 

            Чл. 37. (1) Клубът домакин се задължава преди началото на всеки състезателен ден, в който се играят срещите от основната схема, да почисти и изглади масите.

 

(2) Реферите трябва да почистват масите минимум на всеки две изиграни срещи на масата.

 

 

 

Раздел V

 

Награден фонд

 

Чл. 38. (1) Ранкинг турнирите от календара на Българска Снукър Федерация са с нагрдаен фонд, който се разпределя между състезателите от 1-во до 16-то място в ранглистата накрая на сезона. Наградният фонд се изплаща на състезателите до 2 седмици след края на последния ранкинг турнир за сезона. Наградният фонд се формира от платените входни такси от страна на състезателите и се разпределя по следния начин:

 • Класираните от 9-то до 16-то място получават премия от 2 % от наградния фонд;
 • Класираните от 5-то до 8-мо място получават премия от 4 % от наградния фонд;
 • Класираните на 3-то и 4-то място получават премия от 8 % от наградния фонд;
 • Класираният на 2-ро място получава премия от 16 % от наградния фонд;
 • Класираният на 1-во място получава премия от 31 % от наградния фонд.

 

(2) УС на БСФ се задължава да осигури за всеки турнир от календара купи, медали и / или плакети.

 

(3) Парична премия получава състезателят, направил най-голям брейк за сезона. Сумата се осигурява от БСФ и е в размер на 250 лв. при брейк до 100 точки и 500 лв. при брейк от 100 и повече точки.

 

(4) За всеки брейк от 100 или повече точки, направен по време на турнир, авторът му ще бъде награден със 100 лева.

 

(5) Авторът на всеки брейк от 65 или повече точки, направен по време на турнир, ще бъде награден с безплатна входна такса за следващия турнир от календара. Наградата се предоставя еднократно, независимо дали състезателят е направил един или повече брейка. В случай, че състезателят направи брейк от 65 или повече точки по време на последния ранкинг турнир за сезона, правото му се прехвърля за първия турнир от следващия сезон.

 

Чл. 39. Входните такси от всеки турнир се разпределят както следва: 10% от приходите са за административни разходи, 20 % от приходите - за АСРБ, а останалите 70 % формират наградния фонд за сезона, който се разпределя между първите 16 по ранглиста състезатели.

 

Чл. 40 (1) Турнирът „Мастърс“ не е ранкинг турнир и е със собствен награден фонд, който за „Мастърс А” е в размер на минимум 1000 лв., а за „Мастърс Б” – минимум 500 лв.

 

(2) Турнирът „Мастърс” се провежда както следва: „Мастърс А” с участници класираните от 1-во до 16-то място в ранглистата, заедно с избрани от УС на БСФ уайлдкард състезатели и „Мастърс Б” с участници класираните от 17-то до 32-ро място в ранглистата, заедно с избрани от УС на БСФ уайлдкард състезатели. За "Мастърс Б” БСФ предоставя на сдружение "Аматьорски спортни лиги", което управлява сайта www. gamemasters.eu 4 (четири) броя уайлдкарти за участие на техни представители.

 

(3)Наградният фонд за всеки от турнирите „Мастърс“ се разпределя както следва:

 

 • Девето място получава премия от 2 % от наградния фонд;
 • Пето място получава премия от 4 % от наградния фонд;
 • Трето място получава премия от 8 % от наградния фонд;
 • Второ място получава премия от 16 % от наградния фонд;
 • Първо място получава премия от 31 % от наградния фонд;
 • Състезателят, реализирал най-голям брейк, получава премия от 5 % от наградния фонд, като за най-голям брейк се зачита точкова серия от минимум 50 точки. При липса на най-голям брейк, премията се натрупва за съответния турнир „Мастърс” през следващия сезон. При наличие на брейк от повече от 100 точки към премията се добавят 1000 лв., осигурени от Българска Снукър Федерация или спонсор.

 

 

 

 

 

Глава четвърта

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

 

 

 

Чл. 41. (1) Българска Снукър Федерация предоставя възможност на състезателите за участия в международни турнири както следва:

 

- 2-мата най-добре класирани според ранглистата младежи (лица до 21 г.) имат право на участие на Европейското и Световно първенства по снукър за младежи. Изборът се прави на база класирането към крайния момент за записване на европейския турнир.

 

- последният победител от Републиканско първенство за младежи има право на участие на Европейското и Световно първенства по снукър за младежи.

 

При съвпадение на номинираните по-горе лица, участие в Европейското първенство по снукър за младежи взима и класиралия се на 3-то място в ранглистата.

 

- 2-мата най-добре класирани според ранглистата състезатели имат право на участие на Европейското и Световно първенства по снукър за мъже и жени;

 

- Победителят от Републиканското първенство има право на участие на Европейско и Световно първенства по снукър за мъже и жени;

 

При съвпадение на номинираните по-горе лица, участие в Европейското първенство по снукър за мъже и жени взима и класиралия се на 3-то място в ранглистата.

 

- 2-мата най-добре класирани според ранглистата мастъри (лица над 40 г.) имат право на участие на Европейското и Световно първенства по снукър за мастъри. Изборът се прави на база класирането към крайния момент за записване на европейския турнир.

 

- Победителката от Републиканското първенство за жени има право на участие на Европейското първенство за жени.

 

(2) За отборните Европейско и Световно първенства БСФ предоставя 3 квоти. В случай, че повече отбора изявят желание за участие, БСФ организира турнир между тях за определяне на 3-те най-добри, които да вземат участие на международния турнир.

 

(3) При отказ от участие в турнира на някой от състезателите, имащи право на това, мястото му се заема от следващия в ранглистата.

 

(4) При финансова възможност БСФ се ангажира да подпомогне участието на състезателите изцяло или частично.

 

Глава пета

 

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА

 

 

 

Чл. 42 По време на турнирите следва да се спазват следните правила:

 

(1)Пушенето в залата по време на провеждане на турнир е забранено.

 

(2) Употребата на алкохол, наркотици или допинг от състезателите, рефери и длъжностни лица по време на турнира е забранена.

 

(3) Задължително е изключването на всички мобилни телефони в залата, в която се провежда турнира.

 

(4) Забранено е използването на светкавици от фотоапарати.

 

(5) От всеки състезател се очаква да бъде концентриран в собствената си игра, да уважава играта на своя опонент, рефера и публиката. Да не разконцентрира опонента по време на ход, да не се движи във визуалното му поле и да не вдига шум, когато той е на ход.

 

(6)Контакт с масата, когато състезателят не е на ход, е забранен.

 

(7) Състезателят трябва да бъде сдържан и да не изразява негативните си емоции върху рефера, противника, масата или каквото и да е оборудване, или предмети и хора в залата.

 

(8) Поздравяването на опонента и назначения съдия в началото и в края на срещата е задължително, независимо от изхода на мача.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 43 По смисъла на този правилник:

 

 1. 1.Участник „под 18 години“ е лице, което е било под 18-на годишна възраст в началото на сезона по снукър.
 2. 2.„Мастър“ е участник който към деня на започване на турнира е на 40 или повече години.

 

 

 

Настоящият правилник е приет от УС на БСФ на 19.09.2015 г. Всички състезатели се съгласяват с неговите разпоредби в момента на плащане на таксата за картотека за сезон 2015 / 2016 г.

 

Всички промени и изменения на настоящия или други приети от УС на БСФ правилници, както и допълнителни решения на УС на БСФ, влизат в сила на датата на публикуването им на официалната интернет страница на федерацията www.bulgariansnooker.com.

 

 sn bg bsf 201415 logo red small2