Снукър
29.06.2023г. 09:00

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

До
Членовете на
Българска Снукър Федерация

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

    Уважаеми членове,     

    Уведомявам Ви, че на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 33 от устава на Българска Снукър Федерация, и в съответствие с взетото от Управителния съвет на сдружението решение, свиквам Общо събрание на членовете на сдружението.

Общото събрание ще се проведе на 30 юли 2023 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. „Ловен парк” № 5, Спортен клуб Академията, при следния дневен ред:

І. Изслушване и приемане на доклад за дейността на сдружението за периода януари 2022 г. – декември 2022 г.
ІІ. Изслушване и приемане на годишния финансов отчет на сдружението за периода януари 2022 г. – декември 2022 г.
ІІІ. Приемане на решение за публикуване на доклада за дейността и годишния финансов отчет на сдружението за периода януари 2022 г. – декември 2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
IV. Избор на Управителен съвет на сдружението.
V. Избор на Председател на Управителния съвет.
VI. Обсъждане на правилник за провеждане на турнирите по снукър през сезон 2023/2024 г.
VII. Гласуване на календар за сезон 2023/2024 г.
VІII. Обсъждане на стратегия за привличане на нови членове на федерацията – деца и младежи.
IX. Приемане на бюджет на федерацията за 2024 г.
X. Приемане на отчета за изпълнение на програмата по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС за 2022 г.
XI. Приемане на вътрешни актове на федерацията.
XII. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 11.00 ч., независимо от броя на присъстващите членове.

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ член на Общото събрание може да бъде представляван от пълномощник с изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Всички материали във връзка с предложенията по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете всеки работен ден до провеждане на ОС на адрес: гр. София, ул. „Ловен парк” № 5, Спортен клуб Академията.

Гр. София, 
28.06.2023 г.              

/Олег Велинов – Председател на УС на Българска Снукър Федерация/

Последни новини